Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej Nielisz, Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz

Gmina Nielisz ogłasza przetarg

 • Adres: 22-413 Nielisz, Nielisz
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 63 12 727 , fax. 84 63 12 715
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nielisz
  Nielisz 279
  22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  tel. 84 63 12 727, fax. 84 63 12 715
  REGON: 950368530
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugnielisz.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej Nielisz, Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej Nielisz w Stawie Noakowskim w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania do 31.12.2021 od daty zawarcia umowy na niżej podane grupy artykułów spożywczych zgodnie z CPV Zadanie nr 1 Różne produkty spożywcze – chleb i pieczywo – CPV- 15800000-6 wg załącznika nr 1do SIWZ, Zadanie nr 2 Różne produkty spożywcze – CPV-15800000-6 wg załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 3 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – CPV- 15100000-9 wg załącznika nr 3 do SIWZ, Zadanie nr 4 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – CPV- 15100000-9 wg załącznika nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 5 Produkty mleczarskie – CPV 15500000-3 wg załącznika nr 5 do SIWZ Zadanie nr 6 Owoce i warzywa – CPV - 03222000-9 wg załącznika nr 6 do SIWZ Zadanie nr 7 Ryby i przetwory rybne – CPV – 15200000-0 wg załącznika nr 7 do SIWZ Zadanie nr 8 Mrożonki –CPV- 15896000-5 wg załącznika nr 8 do SIWZ Dla dostaw opisanych przez Zamawiającego standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez Zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale Zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Różnią się tylko ceną nabycia. Dostawy powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. Zamawiający uwzględnił koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia poprzez opisany sposób dostawy na koszt Wykonawcy, wymagania dotyczące okresu przydatności do spożycia oferowanych produktów, gramaturę produktów, sposób pakowania, zastrzeżenie zmienności ilości zamawianych produktów a przede wszystkim niezmienność oferowanej ceny w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem zmian ustawowych wysokości obowiązującej stawki Vat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach