Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Po-lu

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-241 Legnickie Pole, Benedyktynów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 858-23-87 w. 140, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
  Benedyktynów 4
  59-241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie
  tel. 76 858-23-87 w. 140, , fax. -
  REGON: 000291990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpslp.nbip.pl/dpslp/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Po-lu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla poszczególnych części: CPV: 15800000-6 CZĘŚĆ I- DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN DROBIOWYCH CZĘŚĆ II- DOSTAWA RYB CZĘŚĆ III- DOSTAWA NABIAŁU CZ IV- DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW CZĘŚĆ V- DOSTAWA WARZYW OBRANYCH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą w wysokości: Dla części I 3 000,00 zł Dla części II 1 000,00 zł Dla części III 6 000,00 zł Dla części IV 4 000,00 zł Dla części V 4 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.1 pieniądzu; 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3 gwarancjach bankowych; 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.j. 2 Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać zło¬żone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświad¬czenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego WADIUM NR KONTA nr: 35 1560 0013 2033 32292000 0003 tytułem: „GŻ/230-2-5/20 Wadium- Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Le¬gnickim Polu. Część…” 4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego po¬twierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5 Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4,59-241 Legnickie Pole do terminu składania ofert w oryginale. 6 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. 7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8 Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 9 Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 8 i 9, muszą być jednoznacznie określone w treści gwarancji wnoszonej w formie innej niż w pieniądzu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach