Przetargi.pl
Dostawa artykułów promocyjnych i informacyjnych - XII Powiatowe Święto Plonów - Dożynki 2015

Powiat Świdwiński ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Mieszka I 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3650301, 3650335 , fax. 094 3650330
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdwiński
  ul. Mieszka I 16 16
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3650301, 3650335, fax. 094 3650330
  REGON: 33092078800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatswidwinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów promocyjnych i informacyjnych - XII Powiatowe Święto Plonów - Dożynki 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaproszenia - Format - 100 mm x 150 mm lub zbliżony (? A4 łamane wzdłuż krawędzi), Nadruk - dwustronny, Bigowanie, Papier - kreda 250 g/m2 - Kolor - full kolor, Nakład - 500 szt. Plakaty - Format - A3, Nadruk - jednostronny, Kolor - full kolor, Papier - 150 g/m2 - Nakład - 150 szt. Buttony - Kształt - okrągły min. ? 45 mm - max ? 56 mm, Mocowanie - agrafka, Kolor - full kolor, Nakład - 320 szt. Banner(duży) - Format - 100 cm x 500 cm, Frontlit 440g, Zgrzewanie, oczkowanie co 50 cm, Nadruk jednostronny - szt. 2 i nadruk dwustronny - szt. 1. Kolor - full kolor,Ilość - 2 sztuki nadruk jednostronny i 1 szt. nadruk dwustronny, RAZEM - 3 szt. Banner (mały) - Format - 80 cm x 250 cm, Frontlit 440g, Zgrzewanie, oczkowanie co 50 cm, Nadruk jednostronny, Kolor - full kolor, Ilość - 1 sztuka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224620006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstąpił od obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatswidwinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach