Przetargi.pl
Dostawa artykułów papierniczych i materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU ogłasza przetarg

 • Adres: 15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 879 79 50 , fax. 85 879 79 51
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU
  ul. Malmeda Icchoka 8
  15-440 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 879 79 50, fax. 85 879 79 51
  REGON: 002333177
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipmopr.um.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów papierniczych i materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET NR 1: Dostawa artykułów papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku:1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.2. Szczegółowy wykaz i opis wymagań dotyczących poszczególnych artykułów papierniczych oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został określony w załączniku nr 2A do SWZ, stanowiącym Formularz asortymentowo - cenowy. 3. Wykonawca powinien wpisać w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ, w kolumnie nr 10, dla każdej pozycji : nazwę handlową, producenta oraz oznaczenie, tj. TYP/MODEL lub/i numer katalogowy lub/i kod oferowanego artykułu. Oznaczenie powinno jednoznacznie wskazywać tylko na jeden produkt. W przypadku pozycji w „kilku kolorach” należy wpisać oznaczenie dla oferowanych kolorów. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 4.6. SWZ „Zasady ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia”, a także wymagań określonych w niniejszym punkcie SWZ.PAKIET NR 2: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku:1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.2. Szczegółowy wykaz i opis wymagań dotyczących poszczególnych artykułów materiałów biurowych oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został określony w załączniku nr 2B do SWZ, stanowiącym Formularz asortymentowo - cenowy.3. Wykonawca powinien wpisać w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ, w kolumnie nr 10, dla każdej pozycji : nazwę handlową, producenta oraz oznaczenie, tj. TYP/MODEL lub/i numer katalogowy lub/i kod oferowanego materiału. Oznaczenie powinno jednoznacznie wskazywać tylko na jeden produkt. W przypadku pozycji w „kilku kolorach” należy wpisać oznaczenie dla oferowanych kolorów. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 4.6. SWZ- „Zasady ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia”, a także wymagań określonych w niniejszym punkcie SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczony okres zrealizowanej części przedmiotu umowy), co najmniej 2 dostawy artykułów papierniczych i/lub materiałów biurowych na podstawie odrębnych umów, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda,oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Uwagi:1) wymagana wartość dotyczy odpowiednio dostawy artykułów papierniczych i/lub materiałów biurowych, nie dotyczy wartości całej umowy w przypadku przedmiotu zamówienia o zakresie szerszym niż wymagany przez Zamawiającego. W przypadku dostaw obejmujących poza dostawą artykułów papierniczych i/lub materiałów biurowych, inne dostawy, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wartość wymaganych w warunku dostaw będzie wynosić co najmniej 60 000,00 zł brutto,2) Wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem, dostawę(-y) wykonaną(-e) lub/i wykonywaną (-e), przy czym: pod pojęciem dostawy wykonanej należy rozumieć dostawę zrealizowaną (zakończoną); pod pojęciem dostawy wykonywanej należy rozumieć dostawę będącą w trakcie realizacji (dostawę aktualnie świadczoną) i należy wykazać, iż wartość wykonanej części dostawy na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 60 000,00 zł brutto, do dnia otwarcia ofert,3) Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej,4) W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego dostaw. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 ustawy PZP.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty – oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP (zgodnie z wzorem, stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ), oraz w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 13 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego potwierdzających powyższe oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach