Przetargi.pl
Dostawa artykułów medycznych w podziale na 8 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87800 Włocławek, ul. Szpitalna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544 165 397 , fax. 544 165 323
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
  ul. Szpitalna
  87800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 165 397, fax. 544 165 323
  REGON: 91033295300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów medycznych w podziale na 8 pakietów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6 A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych, artykułów opatrunkowych, nici chirurgicznych niezbędnych do pracy w poradniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku – 8 pakietów, przez okres 12 miesięcy tj. od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r., w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy. Pakiet nr 1 – rękawice – 10 pozycji; Pakiet nr 2 – materiały do sterylizacji – 17 pozycji; Pakiet nr 3 – szwy chirurgiczne – 16 pozycji; Pakiet nr 4 – materiały opatrunkowe – 43 pozycje; Pakiet nr 5 – zestaw do iniekcji – 26 pozycje; Pakiet nr 6 – drobny sprzęt medyczny – 41 pozycji; Pakiet nr 7 – bielizna i odzież medyczna – 19 pozycji; Pakiet nr 8 – system próżniowy do pobierania krwi – 16 pozycji; Oferent powinien zapewnić pełny asortyment określony dla danego pakietu, płynną realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 – Formularz oferty; Załącznik nr 1A – Formularz asortymentowo-cenowy; Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału postępowanie jednoetapowe; Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia; Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp; Załącznik nr 5 – Wzór umowy; Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach