Przetargi.pl
Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Adres: 70780 Szczecin, ul. Mączna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260 , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2018-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach a(kod CPV: 33.00.00.00-0).. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 10 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie Lp. Nr pakietu Nazwa Pakietu 1. Nr1 Akcesoria do aparatu Prismaflex i do AK-200, posiadanych przez Zamawiającego 2. Nr2 Akcesoria do elektroterapii 3. Nr3 System czapki chłodzącej Cool-Cap 4. Nr4 Zestawy opatrunkowe do zakładania szwów i dojść centralnych 5. Nr5 Zgłębniki do podaży diet i zestawy PEG do przezskórnej endoskopowej gastrostomii 6. Nr6 Akcesoria laboratoryjne 7. Nr7 Cewniki do wkłuć centralnych dla niemowląt 8. Nr8 Pojemniki na odpady medyczne o pojemności 2 l 9. Nr9 Silikonowa proteza jądra 10. Nr10 Układy oddechowe jednorazowego użytku do respiratora Babylog 8000 i VN 500, posiadanych przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; Załączniki nr 1.1-1.10 – szczegółowa oferta cenowa – Pakiety od nr 1 do nr 10; Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dot. spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach