Przetargi.pl
Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby projektu Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe najlepszą promocją Gminy Kościelisko dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Gmina Kościelisko ogłasza przetarg

 • Adres: 34-511 Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2079100
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościelisko
  ul. Strzelców Podhalańskich 44 44
  34-511 Kościelisko, woj. małopolskie
  tel. 018 2079100
  REGON: 49052655000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielisko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby projektu Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe najlepszą promocją Gminy Kościelisko dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dostarczanie Zamawiającemu następujących materiałów na potrzeby projektu Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe najlepsza promocją Gminy Kościelisko: 1) Foldery (katalogi szyte) promujące Gminę Kościelisko, jej walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne, opisujące teren, jego atuty i historię - 5 000 szt. 2) Ulotki promocyjne dla terenu Gminy Kościelisko - 10 000 szt. 3) Kalendarze wieloplanszowe A3 będące promocją terenu Podhala - 3 000 szt. 4) Notesy zawierające na okładce zdjęcie które oddawać będzie charakterystykę i piękno terenu Podhala - 2 000 szt. 5) Pocztówki będące wizytówką Gminy, ukazującą jej charakter, piękno, wartości kulturowe, przyrodnicze oraz turystyczne - 20 000 szt. 6) Roll-up reklamowy, na których zamieszczone będą informacje promujące Gminę Kościelisko - 2 szt. 7) Ścianka wystawiennicza - 1 szt. 8) Film promocyjny na temat Gminy Kościelisko, który opowiada o jej walorach geograficznych oraz o ofercie kulturalnej i sportowej - 1 kpl. 9) Wykonanie wystawa fotograficzna pn. Gmina Kościelisko - Kolebka artystycznych rodów podhalańskich - 1 usługa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysięcy złotych 0/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koscielisko.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach