Przetargi.pl
Dostawa artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, Głogowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 48774579895 , fax. 48774047535
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
  Głogowska 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 48774579895, fax. 48774047535
  REGON: 36518391100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzpwe.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące zamówienia: 1) Urządzenia/sprzęt mają być dostarczone i uruchomione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu została wykonana osobiście przez Wykonawcę i odbywała się w obecności wyznaczonej osoby po stronie Zamawiającego. Harmonogram dostaw będzie uzgodniony z zamawiający po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że dostawy mogą odbywać się w dni robocze w godzinach od 9.00 do godz. 15.00 do szkół wymienionych w poszczególnych zadaniach opisu przedmiotu zamówienia. 2) Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nie używane) i nie mogą być to elementy pochodzące z ekspozycji. 3) Wykonawca, będzie dostarczać przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach producenta. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt. 5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w specyfikacji. 6) Za dostarczone elementy przedmiotu zamówienia (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku elementów szklanych Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczyć przedmiot dostawy, tzn. w sposób uniemożliwiający potłuczenie się w/w elementów i odpowiednio oznakować opakowania (np. ostrożnie szkło). 7) Po dostawie i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia 100% dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności ze specyfikacją oraz przedstawioną ofertą w obecności Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela. Sprawdzenie odbywać się będzie przy dostawie w miejscu, do którego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 8) sprzęt ma być oklejony zgodnie z zasadami promocji projektu, a wzór naklejki przekazuje Zamawiający po podpisaniu umowy 9) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w ramach realizacji umowy posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz odpowiadał obowiązującym normom i był zgodny z zasadniczymi wymaganiami: tj. posiadał deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego umocowanego przedstawiciela i/ lub są oznakowane znakiem CE. 10) termin gwarancji min. 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach