Przetargi.pl
Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby Sądu Rejnowego Lublin - Zachód w Lublinie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 47 81 625 , fax. 81 47 81 625
 • Data zamieszczenia: 2018-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
  ul. Krakowskie Przedmieście 76
  20950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 47 81 625, fax. 81 47 81 625
  REGON: 6071231400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin-zachod.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby Sądu Rejnowego Lublin - Zachód w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, w formie świadczeń częściowych, fabrycznie nowych, nieużywanych i nienoszących śladów uszkodzeń zewnętrznych artykułów i materiałów biurowych określonych poniżej. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę artykułów/materiałów biurowych o parametrach co najmniej równoważnych lub lepszych. Zaproponowane artykuły i materiały biurowe równoważne muszą posiadać cechy użytkowe, jakościowe, estetyczne oraz parametry techniczne nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone artykuły i materiały biurowe, z wyłączeniem artykułów i materiałów biurowych, w odniesieniu do których Producent określił dłuższy okres gwarancji. W odniesieniu do tych towarów Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez okres gwarancji wskazany przez Producenta. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego poszczególnych towarów. 4. Towary będą dostarczane partiami – w formie zamówień cząstkowych (świadczeń częściowych) stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Termin dostawy zamówień cząstkowych (świadczeń częściowych), będący jednym z kryteriów oceny ofert, będzie wynikał z oferty Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (z którym zawarto umowę poprzetargową). 6. Zamówienie każdej partii towarów (zamówienie częściowe/świadczenie częściowe) będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy drogą elektroniczną. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar sukcesywnie, w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym, do wyznaczonych pomieszczeń Zamawiającego w budynkach zajmowanych przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie znajdujących się w Lublinie przy ul.: Krakowskie Przedmieście 76 lub 78, Boczna Lubomelskiej 13, Konrada Wallenroda 4D. 8. W momencie dostarczenia towaru będzie on sprawdzany pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Towar niezgodny z wymaganiami Zamawiającego nie będzie przyjmowany. 9. Zamówienie obejmuje: długopis (500 szt.), długopis żelowy automatyczny czarny (1 000 szt.), długopis żelowy automatyczny niebieski (1 000 szt.), dyspenser do taśmy klejącej o szerokości 24mm (100 szt.),etykiety do drukarki DYMO LW 400 Duo (100 opakowań, w opakowaniu 2 rolki po 260 etykiet na każdej z rolek), Etykiety do drukarki GoDEX G500 (10 rolek, minimalna ilość etykiet na rolce: 1000 szt.), etykiety grzbietowe do segregatora 50mm do samodzielnego nadruku (10 opakowań, w opakowaniu min. 10 arkuszy A4 z etykietami), Etykiety grzbietowe do segregatora 75mm do samodzielnego nadruku (30 opakowań, w opakowaniu 10 arkuszy A4 z etykietami, 51 etykiet na arkuszu A4), etykiety samoprzylepne białe wymiar: 70x16,9 mm (200 opakowań, w opakowaniu min. 100 arkuszy), etykiety samoprzylepne do drukarki INTERMEC PD41 (50 rolek, liczba etykiet na rolce: 2780 szt.), Folia samoprzylepna przeźroczysta A4 (2 opakowania, w opakowaniu min. 25 arkuszy), Gumki krzyżowe (300 opakowań, opakowanie minimum 1 kg), Kalendarz - biuwar z listwą na 2019 rok (100 sztuk), Kalendarz stojący na biurko na rok 2019 (200 sztuk), Kalendarz wiszący trójdzielny rok 2019 (200 sztuk), Kalkulator biurowy (30 sztuk), Kieszeń samoprzylepna foliowa na płytę CD/DVD (10 opakowań, w opakowaniu min. 10 szt.), Klipy biurowe 19mm (200 opakowań, w opak. min. 12 sztuk), Koperta B4, z paskiem (HK), RBD (50 opakowań, w opakowaniu 250 szt.), Koperta C6, Samoklejąca (SK) (500 opakowań, w opakowaniu 1 000 szt.), Korektor w piórze (100 sztuk), Koszulka (1 500 opakowań, w opakowaniu min. 100 szt.), Linijka aluminiowa z uchwytem 50 cm (20 sztuk), naboje do pióra mini, 200 opakowań, min. 6 szt. w opakowaniu), Naboje do pióra standard (500 opakowań, min. 5 szt. w opakowaniu), Okładka foliowa do bindowania (10 opakowań, w opakowaniu min. 100 sztuk), Okładka skóropodobna do bindowania (10 opakowań, w opakowaniu min. 100 sztuk), Pióro (100 sztuk), Pojemnik ażurowy na długopisy (200 sztuk), Przybornik biurowy (100 sztuk), Skalówka aluminiowa 30 cm (1 sztuka), Szydło szewskie (50 sztuk), Taśma do drukarki DYMO LW 400 Duo ( 50 sztuk), Taśma do metkownic (7 000 rolek, min. 800 metek na rolce), Taśma klejąca ( 300 opakowań, w opakowaniu min. 6 szt.), Taśma klejąca biurowa dwustronna z podajnikiem (100 sztuk), Taśma żywiczna do drukarek GoDEX G500 / INTERMEC PD41 (300 sztuk), Taśma kolorowa do drukarki Magicard Rio Pro Duo 360 ( 10 sztuk), Teczka z gumką szeroki grzbiet (200 sztuk), Tusz do numeratorów i stempli kolor czerwony (50 sztuk), Wizytownik (5 sztuk), Wkład niebieski wielkopojemny (1 500 sztuk), Wkład żelowy czarny 1 000 sztuk), Wkład żelowy czerwony (500 sztuk), Wkład żelowy niebieski (1 000 sztuk), Zestaw czyszczący do drukarki Magicard Rio Pro Duo 360 ( 2 zestawy), Zszywacz elektryczny (5 sztuk), Zszywki 9/13 (50 opakowań, w opakowaniu min. 2 500 zszywek), Zszywki w kasecie (200 kaset, w kasecie 5000 zszywek), zwilżaczka gąbkowa (50 sztuk).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zamiast dokumentów, o których mowa w cz. III. 4) Ogłoszenia dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów ( art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). II. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza również w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 informacje dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowo-cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń. 7. Dokument, z którego wynikać będzie uprawnienie osoby/ób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta winna posiadać stosowne pełnomocnictwo wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. III. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach