Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓW I MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2018-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW I MATERIAŁÓW BIUROWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów piśmiennych i biurowych, materiałów plastycznych, kopert i płyt CD-R do nadruku, do Magazynu Szpitalnego położonego w kompleksie szpitalnym przy ul. Biernackiego 9. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych zadań oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww. zadań zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 3.1. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.2. Dostarczony towar powinien odpowiadać Polskim Normom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.3. Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia zapewniającą należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 3.4. Opakowanie dostarczonych przez Wykonawcę artykułów powinno zawierać informacje dotyczące m.in.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, terminu przydatności do użycia zwłaszcza dla artykułów płynnych, jak korektory, markery oraz trwałości dla kleju, rolek, taśm. Opakowania zbiorcze nie powinny być uszkodzone. 3.5. Przedmiot zamówienia, dostarczany będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w formie pisemnej, elektronicznej bądź faksem, w terminie określonym w pkt. 4 SIWZ. 3.6. W przypadku zakwestionowania jakości produktów, Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub niezdatnych do użycia. Wymiana dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż podany przez wykonawcę w formularzu cenowym (maksymalnie 24 godziny), od telefonicznego, mailowego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego 3.7. Transport produktu (do Zamawiającego), zapewnia Wykonawca. 3.8. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jeżeli potrzeby wynikają z bieżącej działalności będącej przedmiotem umowy. 3.9. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w ramach zadania, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy. 3.10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostaw (ukryte, nie ukryte) oraz uszkodzenia powstałe podczas transportu produktów. 3.11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku. 3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem. 3.13. Warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia zaniedbania tak jak za własne działania, uchybienia, zaniedbania. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych, jeżeli opis przedmiotu zamówienia został określony poprzez wskazanie nazwy produktu lub jego producenta. Wskazanie produktu, należy rozumieć jako wymagania minimalne, nie gorsze niż parametry produktów wskazane w SIWZ. Wskazane przez Zamawiającego nazwy handlowe czy producenci mają na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. W takim przypadku podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymaganie minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Za rozwiązania równoważne przyjmuje się te, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Pzp Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 7.2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach