Przetargi.pl
Dostawa artykułów i akcesoriów malarskich do obiektu Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP – 29/WZŻ/2017

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46 , fax. +4871 365 03 47
 • Data zamieszczenia: 2017-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, fax. +4871 365 03 47
  REGON: 021545051
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów i akcesoriów malarskich do obiektu Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP – 29/WZŻ/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa artykułów malarskich wraz z akcesoriami, transportem Wykonawcy lub na jego koszt do obiektów Żłobków Wrocławskiego Zespołu Żłobków. 2. Przedmiot umowy wykonywany będzie w następujących obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków: 1) Żłobek Nr 1 ul. Lwowska 20 2) Żłobek Nr 2 ul. Zemska 33 3) Żłobek Nr 3 ul. Białowieska 27 4) Żłobek Nr 4 ul. Kłodnicka 25 5) Żłobek Nr 5 ul. Dokerska 5 6) Żłobek Nr 6 ul. Krowia 1 7) Żłobek Nr 7 ul. Drukarska 9 8) Żłobek Nr 8 ul. Sądowa 6 9) Żłobek Nr 9 ul. Wrońskiego 13d 10) Żłobek Nr 10 ul. Brodatego 17 11) Żłobek Nr 11 ul. Hubska 39 12) Żłobek Nr 13 ul. Wieczysta 107 13) Żłobek Nr 14 ul. Mulicka 4c 14) Żłobek Nr 15 ul. Łukowa 37 15) Dyrekcja WZŻ ul. Fabryczna 15 1. Termin realizacji zamówienia- dostawy : 7 dni od dnia przesłania zamówienia skrócony termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert,. 2. Zestawienie artykułów oraz akcesoriów malarskich dla WZŻ zawiera Załącznik nr 3- Formularz asortymentowo – cenowy . 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania artykułów i akcesoriów malarskich nowych, kompletnych, zdatnych do użytkowania w momencie odbioru z okresem gwarancji nie krótszym aniżeli 1 rok. 4. Dostarczone artykuły malarskie powinny posiadać datę ważności na opakowaniu gwarantującą jej przydatność. 5. Za transport oraz wniesienie artykułów i akcesoriów malarskich nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 6. Dane kontaktowe WZŻ; 53-609 Wrocław; ul. Fabryczna 15, tel. 71 365 03 30. 7. Wszelkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia winny być prowadzone jedynie w godzinach pracy Wrocławskiego Zespołu Żłobków, czyli między 8.00 a 15.00 od poniedziałku do piątku. 8. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli na rzecz Zamawiającego i jego następców prawnym minimum 12-miesięcznej gwarancji /data ważności artykułów/ licząc od dnia dostawy, jakości na dostarczane towary. 9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem dostaw. 10. Wykonawca bez zgody WZŻ nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z w/w zakresu dostaw osobom trzecim. 13. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, faksem lub e-mailem do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00. 14. W zamówieniach określone będą ilości, rodzaj i miejsce odbioru zamówionej partii. Dostawa może obejmować również tylko 1 opakowanie zbiorcze przedmiotu zamówienia. 15. Wykaz osób upoważnionych do podpisania protokołu zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 16. Wykonawca dostarczy, rozładuje oraz rozlokuje każdą partię na własny koszt i ryzyko. 17. Wydanie towaru i jego odbiór nastąpi w miejscu wskazanym każdorazowo w zamówieniu, tj. w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków ( Żłobek od 1 do 15 i Dyrekcja WZŻ). 18. Wydanie towaru będzie stwierdzone dokumentem odbioru (protokół zdawczo-odbiorczy) przedmiotu dostawy, podpisanym przez obie strony, na którym będzie wpisany symbol i numer identyfikacyjny zamówienia Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie także podstawą złożenia reklamacji w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. 19. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad. W przypadku otrzymania towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na nowy w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru wymienionego przedmiotu dostawy. 20. Podane w Załączniku nr 3 ilości określają maksymalne potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości przedmiotu umowy w zakresie nie większym niż 10%. 21. Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji w celu zamówienia innych artykułów zawartych w załączniku nr 3 z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. 22. Wykonawca winien posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie dostaw objętych zamówieniem o wartości nie niższej od wartości zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44190000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach