Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Skarbowego w Olsztynie

Urząd Skarbowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-950 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 59
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5392400 , fax. 089 5392600
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Olsztynie
  Al. M. J. Piłsudskiego 59 59
  10-950 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5392400, fax. 089 5392600
  REGON: 51001472800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.is.gov.pl/2813
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Skarbowego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.is.gov.pl/2813
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach