Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Dorarztwa Rolniczego w Poznaniu

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 60-163 Poznań, ul. Sieradzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 685 272 , fax. 618 685 660
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Sieradzka 29
  60-163 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 685 272, fax. 618 685 660
  REGON: 63966021000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Dorarztwa Rolniczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Dostawa obejmuje asortyment: segregatory A4 75 mm ; segregatory A4 50 mm ; papier ksero A4 (biały 80 g) oraz skoroszyty plastikowe (PVC) A4 z europerforacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199500-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną