Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych

Sąd Rejonowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5415400, 5415566 , fax. 077 5415406
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Opolu
  ul. Ozimska 60A 60A
  45-368 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5415400, 5415566, fax. 077 5415406
  REGON: 00032378900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  (numeracja wg SIWZ) 3.1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru (zwanych dalej artykułami biurowymi), których opis oraz ilości zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.2Wymagania: 3.2.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarcz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: (numeracja wg SIWZ) 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy prawo zamówień publicznych. e)wyrażają zgodę na zawarcie umowy, której projekt przedstawiony jest w załączniku nr 3 do SIWZ, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 5.2Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu sprawdzając czy wykonawca dany warunek spełnia/nie spełnia. b) Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie 6 SIWZ 5.3 Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana zostanie za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (numeracja wg SIWZ) 6.1 Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 5 SIWZ Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne składa następujące dokumenty: 6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (załącznik nr 4 do SIWZ). Załącznik nr 4 jest wzorem oświadczenia, jeżeli jakikolwiek warunek nie jest spełniany przez Wykonawcę to należy to zaznaczyć w oświadczeniu. 6.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , z zastrzeżeniem pkt 6.1.6 6.1.4. Zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3 Wykonawca może złożyć oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.2Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (dotyczy to również spółek cywilnych), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 6.2.1. Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.2.2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 6.2.3. W ofercie powinien być adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem wspólnie występujących Wykonawców, 6.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Oferta powinna spełniać łącznie minimalne warunki podmiotowe dotyczące Wykonawców pkt 5 SIWZ, ale odpis lub zaświadczenie, o których mowa w pkt. 6.1.1-6.1 .4 składa każdy z Partnerów / Wspólników). 6.3Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605); 6.4Poza wymienionymi w pkt 6.1 dokumentami Wykonawcy załączają do oferty: 6.4.1. Wypełniony formularz - wg załącznika nr 2 do SIWZ, 6.4.2. Parafowany projekt umowy - wg załącznika nr 3 do SIWZ 6.4.3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na uprawnienie do złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestrowym. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub potwierdzone notarialnie 6.5Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na: a) wszystkich zapisanych stronach oferty, b) załącznikach, c) miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 6.6Dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawców w niniejszym postępowaniu przetargowym muszą zostać złożone w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawców. 6.7Brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych przez Zamawiającego w pkt 6 SIWZ i brak ich uzupełnienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania przetargowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opole.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach