Przetargi.pl
dostawa art.1-raz medycznych

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-701 Lublin, Nałęczowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5330034 w. 150 , fax. 815 258 762
 • Data zamieszczenia: 2019-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
  Nałęczowska 27
  20-701 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5330034 w. 150, fax. 815 258 762
  REGON: 43119012000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa art.1-raz medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie częściowe : ) kod CPV 33141000-0 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg podzielonych pakietów , Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów . Dostawa artykułów jednorazowych medycznych : – pakiet nr 1 -133 pozycji ( załącznik nr 1 ) , ) kod CPV 33141000-0 - pakiet nr 2- 1 pozycja (załącznik nr 6 ) , kod CPV 33141000-0 -pakiet nr 3 – 18 pozycji (załącznik nr 5 ) kod CPV 33141000-0 , Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia wg podzielonych pakietów . Sukcesywne dostawy do 30 grudnia 2019r. dostawy w ciągu max 4 dni roboczych , jeśli w ofercie Wykonawca poda termin krótszy , taki będzie wymagany . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg podzielonych pakietów . Dostawy – siedziba WOMPCPL w Lublinie ,20-701 Lublin ul. Nałęczowska 27 magazyn ,Oddział WOMPCPL w Białej Podlaskiej , 21-500 Biała Podlaska ul. Okopowa 3 ,Oddział WOMPCPL w Chełmie 22-100 Chełm ul. Mickiewicza 37 ,Oddział WOMPCPL w Zamościu 22-400 Zamość ul. Zagłoby 8 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji dostaw Sukcesywne dostawy w ciągu max 4 dni roboczych ( jeśli Wykonawca zaoferuje termin krótszy otrzyma większą ilość punktów ) od złożenia zamówienia do 30 grudnia 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach