Przetargi.pl
Dostawa aparatury pomiarowej oraz sprzętu komputerowego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2019-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury pomiarowej oraz sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury pomiarowej oraz sprzętu komputerowego. Zakres zamówienia obejmuje 2 nw. pakiety: Pakiet nr 1 – Dostawa aparatury pomiarowej Pakiet nr 2 – Dostawa sprzętu komputerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych pakietów oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww. pakietów zawiera Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ. 3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 38300000-8-Przyrządy pomiarowe 30200000-1-Urządzenia komputerowe 3.3. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu przedmiotu zamówienia: 3.3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę aparatury pomiarowej i sprzętu komputerowego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 i nr 2 do specyfikacji. 3.3.2. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.3.3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, który po dostawie będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), posiadający niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim oraz właściwe opakowanie, wyprodukowany w roku 2018/2019, nierekondycjonowany, niepowystawowy. 3.3.4. Oferowany produkt musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211)- jeżeli ma status wyrobu medycznego. 3.3.5. Wymagany minimalny okres gwarancji, nie krótszy niż 24 miesiące, liczony od daty oddania sprzętu do eksploatacji, po podpisaniu protokołu odbioru, potwierdzającego wykonanie umowy przez Wykonawcę. Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 11 oraz pkt. 18.4.3 niniejszej SIWZ. 3.4. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający wymaga wykazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty równoważnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, tzn. każdy z nich z osobna musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt. 7. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach