Przetargi.pl
Dostawa aparatury medycznej dla UCK.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2018-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej dla UCK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a, 4b do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: Część 1 – Zestaw endoskopowy do terapii wewnątrzmacicznej (1 pkl.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SIWZ, Część 2 – Laktator elektryczny (20 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SIWZ, 3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 4a oraz 4b do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załącznikach nr 4a oraz 4b do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 4. Aparatura wymieniona w pkt. 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania. 5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7, na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż do 20.11.2018 roku (dla części 1) oraz 20.11.2018 roku (dla części 2). Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji aparatury w terminie podanym w projekcie umowy. 7. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. 8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 10. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa wyprodukowana po 01.01.2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach