Przetargi.pl
DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2018-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego, z przeznaczeniem na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, w Oddziale Chorób Płuc i Intensywnej Terapii, zlokalizowanych przy ul. Sierocej 2B, w Lublinie, stanowiący IV odrębne pakiety: Pakiet I – Dostawa respiratora do NWM – szt. 5; polisomnografu – szt. 2; kapnografu – szt. 1, Pakiet II – Dostawa kardiomonitora – szt 4, stacji centralnego nadzoru – szt. 1, defibrylatora – szt. 1, Pakiet III – Dostawa łóżka wielofunkcyjnego – szt. 4, Pakiet IV – Dostawa ssaka elektrycznego – szt. 4; sprzętu do szybkich przetoczeń płynów z pompą – szt. 4, nebulizatora – szt. 4; zestawu do intubacji – szt.1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych pakietów oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww. pakietów zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 4. Wymaga się, aby oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku co najmniej 2018, nierekondycjonowany, niepowystawowy, kompletny, który będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), posiadający niezbędną instrukcję, paszport techniczny, gwarancję i kompletną dokumentację w języku polskim oraz właściwe opakowanie. 5. Zamawiający wymaga, aby w dacie dostawy nastąpiło uruchomienie dostarczonego sprzętu i instruktaż personelu Zamawiającego dotyczący sposobu obsługi/ użytkowania. Zamawiający i Wykonawcy podpiszą protokół dostawy i uruchomienia sprzętu. 6. Wymagany minimalny okres gwarancji, liczony od daty dostawy/ uruchomienia aparatury i sprzętu medycznego, nie krótszy niż 24 miesiące i podpisaniu protokołu uruchomienia, potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy. Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz pkt. 17.4.3) niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca/ Producent, musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie, potwierdzony oświadczeniem w Tabeli C Warunków Gwarancji i Serwisu 8. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 9. Ilekroć w SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia są użyte znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W takim przypadku podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymaganie minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Za rozwiązania równoważne przyjmuje się te, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla pakietów, w których Wykonawca przystępuje do postępowania, tj. na kwotę: Numer pakietu/Wartość w PLN I - 7669,44 II - 2777,78 III - 1111,11 IV - 1145,14 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach