Przetargi.pl
Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86/88
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 35 48 937 , fax. 94 35 48 937
 • Data zamieszczenia: 2016-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu
  ul. Jedności Narodowej 86/88 86/88
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 35 48 937, fax. 94 35 48 937
  REGON: 33105277900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Aparatu ultrasonograficznego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do montażu i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia personelu Przychodni w zakresie korzystania z zamontowanego aparatu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspl.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach