Przetargi.pl
Dostawa aparatu RTG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 543 240 , fax. 236 543 240
 • Data zamieszczenia: 2021-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. A. Dobrskiej 1
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 236 543 240, fax. 236 543 240
  REGON: 30247400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalmlawa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu RTG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Aparatu USG”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124120-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną