Przetargi.pl
Dostawa aparatu do frakcjonowania i elucji białek w żelu do analizy proteomicznej SageElf dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20 , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2021-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, fax. 58 523 31 10
  REGON: 000001330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu do frakcjonowania i elucji białek w żelu do analizy proteomicznej SageElf dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest: dostawa aparatu do frakcjonowania i elucji białek w żelu do analizy proteomicznaej SageElf (producent: Sage Science, Inc.), 1 kpl., zwana dalej „aparaturą”, dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego-GUMed. Zamówienie obejmuje: 1) Dostawę, wniesienie aparatury do miejsca, wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 2) montaż, instalację i uruchomienie aparatury, 3) przeszkolenie 4 osób w zakresie operatorskim i aplikacyjnym aparatury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach