Przetargi.pl
Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego.

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2632233 w. 420, , fax. 672 635 878
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
  ul. Szpitalna 28
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2632233 w. 420, , fax. 672 635 878
  REGON: 30000900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zlotow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące zaoferowanego sprzętu, potwierdzające, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach