Przetargi.pl
Dostawa aparatów USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Urologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6491557, 6487219, , fax. 166 491 590
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
  ul. Szpitalna 16
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 016 6491557, 6487219, , fax. 166 491 590
  REGON: 30451000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-przeworsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatów USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Urologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Urologii obejmująca: a. dostawę, fabrycznie nowych, wyprodukowanych po 1 stycznia 2020 r. aparatów wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem. Dostarczone aparaty muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych, kompletnie spełniające wymagania zasadnicze, wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).; b. montaż aparatów w miejscu przeznaczenia, ich uruchomienie obejmuje: konfigurację, kontrolę parametrów pracy, dostarczenie niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami. c. udzielenie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonych urządzeń. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ - załącznik nr 3. 3) Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część nr 1: Aparat USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych Część nr 2: Aparat USG dla potrzeb Oddziału Urologii 4) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie: Oddziały Szpitala Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wzór w/w oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 7.3. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; c) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; e) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 7.4. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. 7.5. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. 7.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.7. Oświadczenia wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ, dotyczące wykonawcy lub podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć w oryginale. 7.8. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ inne niż oświadczenia, o których mowa pkt 7.7, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć w oryginale lup kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia przez Wykonawcę w ramach wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert: • materiałów handlowych producenta odnoszących się do przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie wymagań i parametrów określonych w załączniku nr 3, • dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE) 8.0 Oferta musi zawierać: 1) formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Formularzem Cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) i Zestawieniem Granicznych Parametrów Techniczno-użytkowych (załącznik nr 3 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 4) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach