Przetargi.pl
dostawa aparatów USG

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 588 002 , fax. 227 287 138
 • Data zamieszczenia: 2021-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Armii Krajowej 42404
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 227 588 002, fax. 227 287 138
  REGON: 31029000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa aparatów USG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 aparatów USG 2. Szczegółowy opis i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 3. 3. Przy określeniu wymogów w zakresie norm, zamawiający wskazuje ta jako wymóg spełnienia tych norm lub równoważnych – w zakresie każdej części i asortymentów w którym określono takie normy 4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy i posiadał następujące dokumenty: paszport techniczny, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim. 2) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego 3) Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym transportem i na własny koszt wraz z załadunkiem, rozładunkiem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4) Sprzęt musi być wyprodukowany w 2021 r. 5) Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty dostawy 6) Paszport techniczny, karta gwarancyjna i deklaracja zgodności z aktualną normą 1789 lub równoważną należy dostarczyć przy dostawie 7) Uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu medycznego w cenie oferty 8) Gwarancja 24 miesiące obejmująca min. 1 przegląd okresowy w okresie wskazanym przez producenta 5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub dwie części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach