Przetargi.pl
Dostawa aparatów do znieczulania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, Aleje Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 773 333 , fax. 846 386 669
 • Data zamieszczenia: 2018-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 773 333, fax. 846 386 669
  REGON: 605013400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatów do znieczulania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatów do znieczulania w ilości 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego są zawarte w formularzu „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” i załączniku nr 5 stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33170000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach