Przetargi.pl
Dostawa analizatora pola promieniowania z zestawem detektorów i elektrometrem do dozymetrii wiązek terapeutycznych

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85796 Bydgoszcz, ul. dr Izabeli Romanowskiej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (0-52)3743208 , fax. (0-52)3743301
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
  85796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (0-52)3743208, fax. (0-52)3743301
  REGON: 125536300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bygoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa analizatora pola promieniowania z zestawem detektorów i elektrometrem do dozymetrii wiązek terapeutycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa analizatora pola promieniowania z zestawem detektorów i elektrometrem do dozymetrii wiązek terapeutycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach