Przetargi.pl
Dostawa akumulatorów żelowych z montażem i uruchomieniem lamp hybrydowych

Gmina Turobin ogłasza przetarg

 • Adres: 23-465 Turobin, ul. Rynek 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6833343 , fax. 84 6833335
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turobin
  ul. Rynek 4 4
  23-465 Turobin, woj. lubelskie
  tel. 84 6833343, fax. 84 6833335
  REGON: 95036918400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugturobin.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akumulatorów żelowych z montażem i uruchomieniem lamp hybrydowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa fabrycznie nowych - naładowanych akumulatorów żelowych z montażem i uruchomieniem lamp hybrydowych na terenie gminy Turobin. Opis produktu: a] akumulator żelowy 12V -230 Ah w ilości 78 sztuk b] wymiary - długość: 521 mm; szerokość: 270 mm; wysokość: 205 mm Ilość lamp hybrydowych w których należy zamontować akumulatory i które mają być uruchomione wynosi 39 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 314000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugturobin.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach