Przetargi.pl
Dostawa aktualizacji oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 09/ 20

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  ul. Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 007 681, , fax. 322 007 701
  REGON: 12531630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: INSTYTUT SIECI

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aktualizacji oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 09/ 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie licencji Microsoft Visual Studio Enterprise z 2 letnią subskrypcją MSDN. 2. Szczegółowy przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z Ofertą (Formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ) oprócz oświadczenia, o którym mowa w p. III.3) ogłoszenia w składa: 1.1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (nie podlega uzupełnieniu). 1.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów dołączonych do oferty. 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pzp.ibemag.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy Pzp, którego wzór zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ww. oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach