Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów komputerowych dla Wydziału Realizacji PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20092 Lublin, ul. Obywatelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 635 300 , fax. 814 635 305
 • Data zamieszczenia: 2018-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
  ul. Obywatelska 4
  20092 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 635 300, fax. 814 635 305
  REGON: 43012391300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów komputerowych dla Wydziału Realizacji PO WER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych dla Wydziału Realizacji PO WER: 1.1 Pendrive ze sprzętowym szyfrowaniem (25 szt.) 1.2 Zasilacz UPS (25 szt.) 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233180-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy złożony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ b) dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy kryteriów opcjonalnych (dodatkowych) określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. karta katalogowa lub wydruk specyfikacji technicznej ze strony internetowej producenta (dotyczy pozycji asortymentowych nr 1 i 2). W przypadku, gdy ww. dokumenty nie zawierają wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji, należy dołączyć dodatkowe dokumenty takie jak: fragment instrukcji obsługi, fragment karty gwarancyjnej, fotografie, zrzuty ekranu, itd.; c) oświadczenie wymienione w rozdziale VI pkt 1.1 niniejszej SIWZ wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ d) pełnomocnictwo do reprezentowania: • wymagane w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych do oferty dokumentów. • wymagane w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej). UWAGA. pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony.) e) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji – tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli wykonawca zastrzega w ofercie tajemnicę przedsiębiorstwa) f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną