Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzeń endoskopowych dla potrzeb Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6358236 , fax. (0-44) 63 58 208
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
  ul. Czapliniecka 123 123
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6358236, fax. (0-44) 63 58 208
  REGON: 00030650300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzeń endoskopowych dla potrzeb Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa akcesoriów jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzeń endoskopowych dla potrzeb Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie 2. Kody CPV: 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 47 części (pozycje nr 1-47), zgodnie z opisem w Załączniku nr 5 do SIWZ 2) Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) opis techniczny oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog, prospekt, folder, itp.), 2) oryginalne instrukcje użytkowania (stosowania) z opakowań fabrycznych w języku polskim, 3) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.), dla których wystawiono odpowiednie wymagane przepisami dokumenty tj. Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności Wykonawca zaznacza na załączonych dokumentach, których pozycji one dotyczą spośród wyrobów zaoferowanych w przetargu. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający posłużył się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przez opis taki należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza oferty równoważne polegające na zaoferowaniu produktów spełniających wymogi techniczne i jakościowe co najmniej równe wymogom technicznym i jakościowym opisanym w SIWZ. Wszelkie wskazania dotyczące nazw firm lub numerów katalogowych niektórych produktów służą wyłącznie do określenia minimalnych standardów jakościowych zamawianego asortymentu, jak również służą do wskazania istotnych wymagań w zakres kompatybilności przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami endoskopowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331680005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach