Przetargi.pl
Dostawa 7 szt. kontenerów magazynowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 30/ZP/WTiZ/22)

Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 100
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku
  ul. gen. J. Bema 100
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 050440036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 7 szt. kontenerów magazynowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 30/ZP/WTiZ/22)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest :• w zakresie części I – dostawa 2 szt. kontenerów magazynowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SWZPrzedmiotem zamówienia jest :w zakresie części II - dostawa 5 szt. kontenerów magazynowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44613400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną