Przetargi.pl
„Dostawa 3 sztuk separatorów osoczowych wraz z sukcesywną dostawą przez okres 24 miesięcy 900szt. zestawów jednorazowych i potrzebnego sprzętu do pobierania osocza”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-345 Wrocław, Czerwonego Krzyża 5/9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
  Czerwonego Krzyża 5/9
  50-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000291121
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa 3 sztuk separatorów osoczowych wraz z sukcesywną dostawą przez okres 24 miesięcy 900szt. zestawów jednorazowych i potrzebnego sprzętu do pobierania osocza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 3 sztuk separatorów osoczowych wraz z sukcesywną dostawą przez okres 24 miesięcy 900szt. zestawów jednorazowych i potrzebnego sprzętu do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej z wyposażeniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33194000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach