Przetargi.pl
Dostawa 3 sztuk przyczepek do przewozu sprzętu ratowniczego z podziałem na części

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20012 Lublin, ul. Strażacka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 351 240
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Strażacka 7
  20012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 351 240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kwpsplublin.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3 sztuk przyczepek do przewozu sprzętu ratowniczego z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk przyczepek do przewozu sprzętu ratowniczego z podziałem na części. Zamawiający informuje o podziale zamówienia na następujące części: Część 1 – przyczepka do przewozu sprzętu ratowniczego dla KM PSP Lublin (zw. w SIWZ i jej załącznikach Użytkownikiem); Część 2 – przyczepka do przewozu sprzętu ratowniczego dla KM PSP Chełm (zw. w SIWZ i jej załącznikach Użytkownikiem); Część 3 – przyczepka do przewozu sprzętu ratowniczego dla KW PSP Lublin. Do oferty na daną część zamówienia należy przedłożyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowaną w oparciu o odpowiednio Załącznik nr 1A, 1B lub 1C. Brak przedłożenia tego dokumentu przy jednoczesnym braku możliwości ustalenia parametrów oferowanych urządzeń na podstawie treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem postanowień sanacyjnych, będzie skutkował koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odbiór przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie Części 1,2 jak i 3 zamówienia odbędzie się w siedzibie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Grygowej 8 w Lublinie. Oferowane przyczepki oraz ich wyposażenie mają być fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r., nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, a także musi spełniać minimalne wymagania określone w Załącznikach nr 1A, 1B lub 1C do SIWZ zawierających opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia. Na podstawie art. 83 ust. 1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia razem z ofertami podstawowymi ofert wariantowych na Część 1 i 3 zamówienia. Oferty wariantowe należy złożyć na przyczepkę wraz z wyposażeniem. Opis przedmiotu zamówienia dla ofert wariantowych zawiera Załącznik nr 1AA (Część 1) i Załącznik nr 1CA (Część 3). Do ofert wariantowych na Część 1 i 3 zamówienia należy załączyć opis przedmiotu zamówienia przygotowany w oparciu o Załącznik nr 1AA (dla Części 1) oraz Załącznik nr 1CA (dla Części 3). Brak przedłożenia tego dokumentu przy jednoczesnym braku możliwości ustalenia parametrów oferowanych urządzeń na podstawie treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem postanowień sanacyjnych, będzie skutkował koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną