Przetargi.pl
Dostawa 35 szt. kombinezonów asekuracyjno-roboczych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 620-69-11 w 219 , fax. (058) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 620-69-11 w 219, fax. (058) 620 67 43
  REGON: 00014500001111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 35 szt. kombinezonów asekuracyjno-roboczych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 szt. kombinezonów asekuracyjno-roboczych, przeznaczonych na wyposażenie załóg pływających Urzędu Morskiego w Gdyni, zgodnie z poniższym opisem oraz według zasad określonych we Wzorze umowy (Część II SIWZ). Kombin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, w tym: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), 3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie dokumenty wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu tj., że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązani są złożyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną), b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 1) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2 lit. a) IDW Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Ponadto na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć karty katalogowe oferowanych kombinezonów oraz kopie certyfikatów potwierdzających zgodność z dyrektywą i normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 4 IDW)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umgdy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach