Przetargi.pl
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji nadwozia furgon 5 osobowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziałów Technologii Oddział w Lublinie i Oddział w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20075 Lublin, ul. Ogrodowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 534 92 39 , fax. 81 5349239, 5324467
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21
  20075 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 92 39, fax. 81 5349239, 5324467
  REGON: 1751157500161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji nadwozia furgon 5 osobowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziałów Technologii Oddział w Lublinie i Oddział w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji nadwozia furgon 5 osobowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziałów Technologii Oddział w Lublinie i Oddział w Warszawie. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach II - IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100 zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego: Świadectwo zgodności WE lub wyciąg ze świadectwa homologacji lub inny dokument homologacyjny potwierdzający parametry techniczne oferowanej marki i modelu samochodu (należy dołączyć kopię dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach