Przetargi.pl
Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 2.Zamówienie obejmuje dwie części: 1)Część I – obejmuje dostawę samochodu nr 1. 2)Część II – obejmuje dostawę samochodu nr 2. Szczegółowy opis parametrów technicznych i wymaganego wyposażenia samochodów opisany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, który jednocześnie stanowić będzie załącznik do umowy. 3.Podstawowe wymagania dla samochodów: 1)rok produkcji 2019 2)samochód musi być: - fabrycznie nowy, - nieuszkodzony, - sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata), - posiadać książkę pojazdu i homologację, - nigdzie wcześniej nie rejestrowany. 3)maksymalny przebieg samochodu – 50 km, 4)ponadto Wykonawca udzieli, licząc od daty przejęcia dostawy przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym: •minimum 24-miesięcznej gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne (bez limitu kilometrów), Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za udzielenie dłuższej gwarancji, zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Kryteria i tryb oceny ofert”. •minimum 10-letniej gwarancji na perforację nadwozia. 4.W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku lub powiatu białostockiego. 5.Z pojazdem musi być dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: a) wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski; b) instrukcję obsługi; c) książkę gwarancyjną; d) warunki udzielania gwarancji. 6.Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdów z wytypowaną przez użytkownika osobą w następującym zakresie: •szkolenia z podstaw użytkowania sprzętu wykonywane podczas przekazywania pojazdu. Zakres szkolenia obejmuje zasady używania urządzeń znajdujących się w kabinie kierowcy oraz zasady wykonywania obsługi codziennej i planowych przeglądów gwarancyjnych. Szkolenia doskonalącego z zasad eksploatacji i obsługi pojazdu (1 osoba) w terminie do końca realizacji umowy w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem. 7.Dostarczenie samochodu odbędzie się na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku, gdzie odbędzie się protokolarny odbiór pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości cz. I – 2800 zł, cz. II - 2300 zł 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Dostawa samochodu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku – część ……. zamówienia *. (odpowiednio wpisać nr części zamówienia, na którą/e składana jest oferta) 4.Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 6.Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 4 do SIWZ, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach