Przetargi.pl
Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych typu Furgon/Bus ze specjalistyczną zabudową biurową, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 6623077 , fax. 0-85 6623052
 • Data zamieszczenia: 2019-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku
  ul. Kombatantów 4
  15110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 6623077, fax. 0-85 6623052
  REGON: 5202643000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.witd.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych typu Furgon/Bus ze specjalistyczną zabudową biurową, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 2 (dwóch) samochodów specjalnych typu Furgon/Bus ze specjalistyczną zabudową biurową, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, o parametrach techniczno - użytkowych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach