Przetargi.pl
Dostawa 270 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-106 Kraków, ul. Senatorska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 4212011 wew. 391 , fax. (012) 4242397, 4242391
 • Data zamieszczenia: 2019-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
  ul. Senatorska 1
  30-106 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 4212011 wew. 391, fax. (012) 4242397, 4242391
  REGON: 35072071400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 270 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 270 karnetów dla pracowników MPWiK SA oraz 10 karnetów dla osób towarzyszących, emerytów i dzieci, uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych ( basen, klubów fitness itp.). 2. Okres realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Przewidywany termin realizacji zamówienia od 1.09.2019 r do 31.08.2020 r. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości karnetów. 4. Karnety winny upoważniać użytkownika do wejścia oraz korzystania z usług w obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, w tym z minimum 50 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Karnet musi zapewniać dostęp do co najmniej: a) jednego obiektu z dwoma basenami (min. 25 m długości każdy), b) jednego obiektu z jednym basenem (min. 25 m długości) i innym elementem np. siłownią, sauną, fitnessem, c) jednego obiektu z siłownią, sauną, fitnessem, d) jednego obiektu z salą do squasha. Pod pojęciem obiekt sportowo-rekreacyjny należy rozumieć oddzielne miejsce, gdzie świadczone są przedmiotowe usługi sportowo-rekreacyjne. Dostęp do usług nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami chyba że dopłaty wprowadzone są przez same punkty sportowo-rekreacyjne ale ich wysokość nie przekroczy połowy wartości rynkowej zakupu danej usługi. Jeżeli dwa niezależne podmioty świadczące usługi zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku to zostaną zakwalifikowane jako dwa niezależne obiekty sportowe. 5. Dostęp do obiektów ma mieć charakter nielimitowany tj. dający możliwość korzystania z różnych usług w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji – dla orientacyjnej ilości 270 pracowników. Dostęp do obiektów ma mieć charakter nieograniczony czasowo dający możliwość korzystania z usług bez limitu czasowego, chyba że takie ograniczenia są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne i taki limit czasowy nie może być krótszy niż 45 minut (rozumiany jako czas korzystania z usługi); z wyjątkiem sauny, dostęp w godzinach otwarcia danego obiektu, chyba że grafik, regulamin wewnętrzny obiektu lub umowa współpracy między obiektem sportowo-rekreacyjnym a Wykonawcą stanowi inaczej. Częstotliwość korzystania z obiektów typu basen, siłownia itp. powinna być minimum cztery razy w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach