Przetargi.pl
Dostawa: 1)odczynników do diagnostyki schorzeń o podłożu autoimmunologicznym wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora 2)odczynników niezbędnych do wykonywania testów/oznaczeń immunohistochemicznych w diagnostyce chłoniaków i ocenie trepanobiopsji wraz z dzierżawą systemu do badań IHC (zadania 1-2)

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 349 62 22 , fax. 022 349 62 23
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  ul. Indiry Gandhi 14 14
  02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 349 62 22, fax. 022 349 62 23
  REGON: 00028848400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihit.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: 1)odczynników do diagnostyki schorzeń o podłożu autoimmunologicznym wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora 2)odczynników niezbędnych do wykonywania testów/oznaczeń immunohistochemicznych w diagnostyce chłoniaków i ocenie trepanobiopsji wraz z dzierżawą systemu do badań IHC (zadania 1-2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) odczynników do diagnostyki schorzeń o podłożu autoimmunologicznym wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora 2) odczynników niezbędnych do wykonywania testów/oznaczeń immunohistochemicznych w diagnostyce chłoniaków i ocenie trepanobiopsji wraz z dzierżawą systemu do badań IHC (zadania 1-2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 27 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ihit.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach