Przetargi.pl
Dostawa: 1. wyrobów medycznych do wykonywania aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą urządzenia 2.wyrobów medycznych do badan urodynamicznych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: 1. wyrobów medycznych do wykonywania aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą urządzenia 2.wyrobów medycznych do badan urodynamicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: - zadanie 1: dostawa wyrobów do aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą konsoli - zadanie 2: dostawa wyrobów medycznych do badan urodynamicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141600-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku; 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty. 4. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ: a. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych wyrobów oraz urządzenia do obrotu i używania na terytorium RP – zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.01.17). – zgodnie z załącznikiem nr 3 do formularza oferty; 3.2. dokumenty w postaci ulotek, katalogów (kart katalogowych) broszur lub innych dokumentów określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, potwierdzających, że oferowane wyroby oraz urządzenie posiadają parametry i właściwości określone w załączniku nr 2A do formularza oferty z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji dotyczą, zawierające co najmniej: - wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu, - wskazanie wszystkich oferowanych rozmiarów wraz z ich numerami katalogowymi (jeśli posiadają numery katalogowe); 3.3. materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta oferowanego wyrobu/urządzenia bądź jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku, gdy producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta oferowanego wyrobu/urządzenia ma siedzibę poza granicami RP materiały informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Na materiałach informacyjnych winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, względnie inna informacja świadcząca o tym, że materiały zawierają dane opracowane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. UWAGA: w przypadku, gdy dokumenty wymienione w ppkt 3.2. nie będą zawierały informacji, o których mowa w ppkt 3.3, zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta zawierającego wymagane informacje. 3.4. Na materiałach informacyjnych winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta względnie inna informacja świadcząca o tym, że w/w materiały zawierają dane opracowane przez producenta. Natomiast inne materiały informacyjne, które zostały wystawione przez producenta na potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego winny być podpisane przez producenta i opatrzone pieczęcią firmową producenta oraz pieczęcią imienną osoby składającej podpis. 4. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca składając ofertę na zadaniu 1 zobowiązany jest załączyć do oferty: (DOTYCZY ZADANIA 1) 4.1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego urządzenia zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03), tj.: a) deklaracji zgodności, b) certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, c) kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania. Dokument wymieniony w pkt 3.1 lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03). 4.2. W przypadku składania ofert na zadanie 2 próbek oferowanych wyrobów w ilości: Pozycja 1: CH9 20 cm – 1 sztuka Pozycja 2: CH9 20 - 1 sztuka Pozycja 3: 1 sztuka 140cm 5. Załączenie do oferty dokumentów i próbek o których mowa w pkt. 3 - 4 ma na celu zbadanie oferowanych wyrobów przez biegłych wyznaczonych przez Zamawiającego pod kątem posiadania parametrów bezwzględnie wymaganych wskazanych w załączniku nr 4A Parametry wymagane. 5.1. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą. Opis powinien zawierać nazwę Wykonawcy oraz nazwę i numer zadania. 5.2. Próbki złożone w postępowaniu podlegają zwrotowi na wniosek i koszt Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. W pozostałych przypadkach próbki nie będą zwracane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach