Przetargi.pl
Dostawa 17 zestawów komputerowych na potrzeby Akademii Cisco

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 234 51 01 , fax. 0-22 234 58 97
 • Data zamieszczenia: 2021-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 234 51 01, fax. 0-22 234 58 97
  REGON: 15540000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 17 zestawów komputerowych na potrzeby Akademii Cisco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 zestawów komputerowych na potrzeby Akademii Cisco. W skład Zestawów wchodzą komputery stacjonarne ( 17 szt. ) wraz z monitorami ( 17 szt.). Szczegółowe określenie zakresu gwarancji i serwisu oraz pełny opis techniczny dla przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte są w SIWZ (w załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 5 - Ogólnych warunkach umowy). Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 15 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach