Przetargi.pl
Dostawa 120 zestawów komputerowych,20 sztuk monitorów ekranowych ,30 sztuk komputerów przenośnych do Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2009 roku .

Urząd Statystyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4642317 , fax. 022 8467833
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Warszawie
  ul. 1 Sierpnia 21 21
  02-134 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4642317, fax. 022 8467833
  REGON: 00033152400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stat.gov.pl/warsz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 120 zestawów komputerowych,20 sztuk monitorów ekranowych ,30 sztuk komputerów przenośnych do Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2009 roku .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 120 zestawów komputerowych (stacja robocza i monitor ),20 sztuk monitorów ekranowych ,30 sztuk komputerów przenośnych do Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2009 roku .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art.22 ustawy Pzp o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy ,którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,posiadają niezbędną wiedzę ,doświadczenie ,potencjał teczniczny i ekonomiczny zapewniajacy wykonanie zamówienia .Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych zaświadczeń i oświadczeń .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy,kosztorys ofertowy ,oświadczenie wykonawcy z art.22 i 24 ustawy .Parafowany wzór umowy, wykaz wykonanych dostaw,odpis z właściwego rejestru ,oświadczenie o udzielonej gwarancji .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stat.gov.pl/warsz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach