Przetargi.pl
Dostawa 100 szt. licencji dla oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji VMWare Horizon Enterprise dla 100 użytkowników lub równoważnych w modelu subskrypcyjnym wraz z gwarancją

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW
  ul. Samorządowa 1
  26-601 Radom, woj. mazowieckie
  REGON: 142636274
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cirf.gov.pl/start

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 100 szt. licencji dla oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji VMWare Horizon Enterprise dla 100 użytkowników lub równoważnych w modelu subskrypcyjnym wraz z gwarancją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 szt. licencji dla oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji VMWare Horizon Enterprise, dla 100 użytkowników lub równoważnych w modelu subskrypcyjnym wraz z gwarancją producenta na okres 36 miesięcy. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp udzielanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 2 dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę licencji wirtualizacji stacji roboczych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach