Przetargi.pl
Dostawa 10.000 szt. pojemników potrójnych góra - dół do pobierania i preparatyki krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-078 Lublin, Żołnierzy Niepodległej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
 • Data zamieszczenia: 2018-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  Żołnierzy Niepodległej 8
  20-078 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
  REGON: 43102941200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 10.000 szt. pojemników potrójnych góra - dół do pobierania i preparatyki krwi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10.000 szt. pojemników potrójnych góra - dół do pobierania i preparatyki krwi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141613-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – należy je złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.(nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą. 2.1 Wypełnione i podpisane zestawienie parametrów granicznych załącznik Nr 2 do SIWZ, 2.2 Deklaracja wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych przez oferowane wyroby medyczne. 2.3 Aktualny Certyfikat jednostki notyfikowanej, przy współudziale której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych – jeżeli oferowany wyrób medyczny został wymieniony w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.). 2.4 Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa URPLWMiPB lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub inny dokument potwierdzający wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 58 cyt. ustawy a w przypadku niepodlegania obowiązkowi dokonania zgłoszenia/ powiadomienia oświadczenie zawierające podstawy braku tego obowiązku. 2.5 Szczegółową specyfikację oferowanych pojemników. 2.6 Dokument potwierdzający pozytywną ocenę kontroli jakości i kwalifikacji do użycia oferowanych zestawów pojemników wystawiony przez jednostkę polskiej służby krwi. 2.7 Wykaz dotyczący części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem nazw (firm) podwykonawców (Załącznik Nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy. 2.8 Próbki oferowanego wyrobu medycznego zgodne co do wszystkich parametrów z ofertą – min. 10 szt. w sterylnych opakowaniach zbiorczych, jednej serii produkcyjnej wraz z dokumentacją, wymienioną w rozdziale III SIWZ ust. 6 pkt. 6.2.1-6.2.6, kopią świadectwa kontroli jakości dla dostarczonej serii oraz ulotką informacyjną, o których mowa w rozdziale IV ust. 3 pkt. 4) i 5) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach