Przetargi.pl
DOSTAW I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU DZIENNEGO AKTYWIZACJI SENIORÓW - ODDZIAŁU DZIENNEGO PSYCHOGERIATRYCZNEGO

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 194 756 , fax. 022 6193560, 6196138
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
  ul. Jagiellońska 34
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 194 756, fax. 022 6193560, 6196138
  REGON: 31141500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAW I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU DZIENNEGO AKTYWIZACJI SENIORÓW - ODDZIAŁU DZIENNEGO PSYCHOGERIATRYCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do Oddziału Dziennego Aktywizacji Seniorów – Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego zlokalizowanego w Przychodni Rodzinnej w Warszawie, przy ul. Otwockiej 1. 2. Szczegółowy opis mebli i wyposażenia, oraz wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia a także zestawienie ilościowe określa dokumentacja projektowa pn.: - „SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA „ - „PRZEDMIAR ROBÓT”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie kompetencji lub uprawnień Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach