Przetargi.pl
Dostarczanie leków różnych wg 2 pakietów

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, Osiedle Złotej Jesieni 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Osiedle Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 121188694
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającySzpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczanie leków różnych wg 2 pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostarczanie odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, według pisemnych zamówień przesyłanych e-mailem/faksem przez pracownika Apteki Szpitalnej.2. Termin realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia.3. Możliwość dostarczeń w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia faksem.4. Dostarczenia wraz z wniesieniem i rozładowaniem produktu leczniczego odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego. Odbiór produktu leczniczego dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Szpitalnej. Pracownik w chwili odbioru produktu leczniczego zobowiązany będzie do zbadania, czy dostarczenie jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodne z załączonymi dokumentami i umową.5. Produkt leczniczy dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (tj. z dnia 24.05.2022 Dz. U. z 2022r. poz.1287) (odpowiednia temperatura udokumentowana wskaźnikiem temperatury).6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w ust. 5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie leków różnych wg 2 pakietów do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia,a dla produktów do żywienia dojelitowego i doustnego – nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu.3. W programach lekowych i chemioterapii dopuszcza się tylko leki umieszczone na listach refundacyjnych NFZ (cena leku nie może przekroczyć limitu finansowania ustalonego przez NFZ).4. Zamawiający zamieszczając w specyfikacji postać leku np. tabl. ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek, a kaps. wszystkie rodzaje kapsułek itd. W innych przypadkach określona jest dokładnie postać leku tj. np. tabl. dojelitowa tzn. że dopuszczana jest tylko tabletka dojelitowa.5. Przez produkt leczniczy, stanowiący przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1977 z późniejszymi zmianami). Zaoferowany produkt leczniczy musi być dopuszczony do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.6. Zamawiający, w realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej transportu produktu leczniczego do siedziby Zamawiającego, dopuszcza udział podwykonawców posiadających uprawnienia.7. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach