Przetargi.pl
Doradztwo finansowe w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doradztwo finansowe w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego doradztwa finansowego w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66171000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 8 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;  Metodologia Wykonania Zamówienia. Oraz inne oświadczenia wymagane przez Zamawiającego składane wraz z ofertą:  Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli dotyczy:  Wypełnione i podpisane Oświadczenie o udostępnieniu zasobów – załącznik nr 3 do SIWZ;  Wypełnione i podpisane Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - załącznik nr 5 do SWIZ;  Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną