Przetargi.pl
Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi w specjalistyczne pojazdy samochodowe wraz ze sprzętem do badania i analizy spalin

Wojewódzki Inspektorat Trasnportu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 91-851 Łódź, ul. Łagiewnicka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6398068, , fax. 42 6398102
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Trasnportu Drogowego
  ul. Łagiewnicka 54/56
  91-851 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6398068, , fax. 42 6398102
  REGON: 47295880300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi w specjalistyczne pojazdy samochodowe wraz ze sprzętem do badania i analizy spalin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch samochodów specjalnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi (CPV 34114000-9 – pojazdy specjalne) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia i może zaoferować jeden z następujących okresów gwarancji: 24 miesiące lub 150 tys. km, 36 miesięcy lub 200 tys. km, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informację o przewarzaniu danych osobowych (RODO) zawiera załącznik Nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach