Przetargi.pl
Doposażenie pracowni dla zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w ramach utworzonego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, Szosowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957461064
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  Szosowa 2
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957461064
  REGON: 38103111700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspnr1barlinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie pracowni dla zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w ramach utworzonego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn.: „Ze szkoły do pracy!" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 8.0 Edukacja RPZP.08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, jest doposażenie pracowni dla zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń, w szczególności: a) Wózek platformowy – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42410000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 184 ze zm.), b) dokumenty lub informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) musi być złożone w oryginale a dokumenty, o których mowa w pkt. b) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentu lub informacji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach