Przetargi.pl
Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - realizacja w ramach zadania budżetowego „Wesoło i sportowo”

Miasto Nowy Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Nowy Sącz
  Rynek 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  REGON: 491893167
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - realizacja w ramach zadania budżetowego „Wesoło i sportowo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - realizacja w ramach zadania budżetowego „Wesoło i sportowo”.II. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą:1) dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt budowlany, przedmiar robót (ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczenia ceny ofertowej);2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) - które stanowią załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościkonstrukcyjno – budowlanej.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz. 1646).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach